img

Successive List Of Principals

NAME OF THE PRINCIPAL FROM TO
SRI S.R.K.K.V.K.N.RAJA BAHADUR 10.10.1974 31.05.1993
SRI M.THEOPHILUS 07.06.1993 13.12.2003
SRI A.HARI 17.01.2004 13.11.2005
SRI P.DEVA RAJU 14.11.2005 31.10.2008
SRI B.V.H.BOSE BABU 01.11.2008 31.08.2009
SRI D.VIRAJANAND 01.11.2009 31.12.2010
SRI K.VIJAYA KUMAR 01.01.2011 17.06.2011
DR.M.SREENIVASA PRASAD 04.07.2011 07.08.2012
SRI B.V.H.BOSE BABU 08.08.2012 03.06.2014
SRI G.ARUN KUMAR 26.07.2014